گیرنده :

  شماره :

  متن :

تست پیامک
تست پیامک

خطوط اختصاصی

قیمت خطوط اختصاصی 1000

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
1 1000XXXXXXXXXX 14 135,000 300,000 120,000 250,000 105,000 200,000
2 1000XXXXXXXXX 13 350,000 700,000 315,000 600,000 280,000 550,000
3 1000XXXXXXXX 12 700,000 1,400,000 600,000 1,200,000 500,000 1,000,000
4 1000XXXXXXX 11 1,400,000 2,700,000 1,200,000 2,300,000 1,000,000 2,000,000
5 1000XXXXX 10 135,000 300,000 120,000 135,000 300,000 120,000
6 1000XXXXX 9 1,800,000 4,000,000 1,500,000 3,500,000 1,300,000 3,000,000
7 1000XXXX 8 1,800,000 4,000,000 1,500,000 3,500,000 1,300,000 3,000,000
8 1000XXX 7 135,000 300,000 120,000
9 1000XX 6 350,000 250,000 250,000قیمت خطوط اختصاصی 3000

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
1 1000XXXXXXXXXX 14 135,000 300,000 120,000
2 1000XXXXX 8 350,000 250,000 700,000
1 1000XXXXXXXXXX 14 135,000 300,000 120,000
2 1000XXXXX 8 350,000 700,000 250,000
1 1000XXXXXXXXXX 14 135,000 120,000 120,000
2 1000XXXXX 8 700,000 700,000 250,000
1 1000XXXXXXXXXX 14 استعلام شود استعلام شود استعلام شود
2 1000XXXXX 8 استعلام شود استعلام شود استعلام شودقیمت خطوط اختصاصی 2000

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
1 1000XXXXXXXXXX 14 135,000 300,000 120,000 135,000 300,000 120,000
2 1000XXXXX 8 350,000 700,000 250,000 350,000 700,000 250,000
1 1000XXXXXXXXXX 14 135,000 300,000 120,000 135,000 300,000 120,000
2 1000XXXXX 8 350,000 700,000 250,000 350,000 700,000 250,000
1 1000XXXXXXXXXX 14 135,000 300,000 120,000 135,000 300,000 120,000
2 1000XXXXX 8 350,000 700,000 250,000 350,000 700,000 250,000
1 1000XXXXXXXXXX 14 135,000 300,000 120,000
2 1000XXXXX 8 350,000 250,000 250,000

درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، از سمت ملی پیامک اعلام خواهد شد.


شرایط نمایندگان ویژه

روزانه بیش از ۵۰ هزار پیامک ارسال داشته باشند.
خرید های ایشان یکجا و بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد.
روزانه حداقل ۵ خط اختصاصی خریداری نمایند.